Choose your language:

Bærekraft og CSRD-direktivet: Hva innebærer dette for HR-avdelingen?

csrd_blog1_618877984

I en verden som endrer seg stadig hurtigere blir bedrifter gransket grundigere enn noensinne. Det handler ikke lenger bare om bunnlinjen, men i stadig større grad om selskapenes miljømessige og sosiale påvirkning. Som et resultat av dette nye fokuset har EU innført et nytt direktiv kalt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som vil endre hvordan bedrifter rapporterer om sitt bærekraftsarbeid. Men hva betyr dette for HR-avdelingen?

Hva handler CSRD om?

csrd_blog2_209030247

CSRD er EUs svar på økende krav om åpenhet og etterrettelighet i rapportering på bærekraft. Direktivet er utformet for å sikre at selskapene gir tydelig, konsistent og pålitelig informasjon om sitt arbeid med miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG). Tenk på det som en måte å skille de virkelige miljøforkjemperne fra grønnvaskerne på.

Les mer om CSRD og HR.

Et sentralt prinsipp i CSRD er "double materiality". Dette innebærer at selskapene må se på bærekraft fra to vinkler: for det første ved å vurdere de økonomiske konsekvensene, og for det andre ved å undersøke hvordan selskapet selv påvirker bærekraftspørsmålene.

 

Eliminering av grønnvasking

Et av hovedmålene med CSRD er å sette en stopper for grønnvasking, hvor selskaper gir et misvisende bilde av sitt bærekraftsarbeid. For å oppnå dette innfører CSRD strengere rapporteringsstandarder og tredjepartsrevisjoner for å sikre nøyaktighet og troverdighet. Dette er et svar på forbrukernes og investorenes krav om pålitelig informasjon om bærekraft. Kort sagt har CSRD som mål å gjenoppbygge tilliten og å gjøre det mulig for interessentene å ta informerte valg.

CSRD vil være i tråd med eksisterende rammeverk for bærekraft, som Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) og Sustainable Development Goals (SDG-er). Målet er å etablere en enhetlig global tilnærming til bærekraftsrapportering.

 

Hvorfor er dette viktig for HR?

HR spiller en avgjørende rolle i denne nye rapporteringsepoken. De er ansvarlige for bedriftskulturen og de ansattes trivsel, som er viktige deler av CSRD-rapporteringen. Med CSRD har HR både et mandat og en forpliktelse til å skape et sunt arbeidsmiljø, men også en unik mulighet til å sikre at organisasjonen er forpliktet til å nå bredere samfunnsmessige og miljømessige mål.

Deler av direktivet vil gjelde direkte for HR-data (se nedenfor),  og HR vil spille en sentral rolle i de operasjonelle endringene som CSRD medfører. For mange selskaper innebærer implementeringen av CSRD-direktivet et fundamentalt skifte i rapportering og drift. Nye systemer, rutiner og interne kontroller vil bli avgjørende for å oppfylle de nye kravene. Selv om overgangen kan være utfordrende, er det også en mulighet for HR-teamene til å drive frem organisatoriske endringer som fremmer åpenhet og ansvarlighet.

 

CSRD Norge: Et nærmere blikk på CSRD for HR

csrd_blog3_321762128

CSRD består av 12 europeiske standarder for bærekraftsrapportering, kalt European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som dekker miljømessige, sosiale og styringsmessige aspekter. To av disse standardene er generelle, mens de andre fokuserer på miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Disse standardene vil gjøre rapporteringen mer konsekvent og transparent. I tillegg skal bærekraftsinformasjon leveres i et standardisert digitalt format, noe som gjør det enklere å verifisere og sammenligne data.

 

Hvem blir påvirket?

CSRD gjelder for selskaper som oppfyller to av disse tre vilkårene:

 • Nettoomsetning på 40 millioner euro.
 • Totalkapital på 20 millioner euro.
 • Arbeidsstyrke på 250 eller flere.

Selskaper utenfor EU med en omsetning på mer enn 150 millioner euro i EU er også pålagt å overholde kravene. Det er altså ikke bare begrenset til EU-baserte virksomheter.

 

Når trer det i kraft?

Utrullingen av CSRD vil skje trinnvis:

 • Børsnoterte selskaper med over 500 ansatte: Begynner å rapportere i 2025 for regnskapsåret 2024.
 • Andre store virksomheter: Begynner å rapportere i 2026 for regnskapsåret 2025.
 • Børsnoterte små og mellomstore bedrifter: Begynner å rapportere i 2027 for regnskapsåret 2026.

 

Hvor kommer HR inn?

Økonomiavdelingen vil ha det overordnede ansvaret for CSRD-rapportering og revisjon, men HR-avdelingen vil også spille en avgjørende rolle. IT-avdelingene vil dessuten være involvert for å sikre dataflyt og integrasjon. Det vil som regel være en tverrfaglig oppgave som berører mange områder i organisasjonen, fra HR til Supply Chain, Risk management, PR, finans, marketing osv.

I forbindelse med CSRD-rapporteringen vil HR være direkte involvert i områdene Social and Governance:

Social - “Own workforce” handler om:

 • Arbeidsforhold.
 • Like muligheter, diskriminering.
 • Andre arbeidsrelaterte rettigheter.

HR spiller en sentral rolle når det gjelder å sikre optimale arbeidsforhold, fremme mangfold, likhet og inkludering og ivareta de ansattes rettigheter.

Governance - “Business Conduct” handler om:

 • Bedriftskultur og forretningsatferd.
 • Håndtering av leverandørrelasjoner.
 • Forebygging av korrupsjon og bestikkelser.

HR kan aktivt støtte selskapets innsats for å opprettholde etiske standarder gjennom retningslinjer, opplæring og integritetsfokusert praksis.

 

Kom i gang med CSRD

csrd_blog4_621273144

Med innføringen av CSRD blir behovet for gode HR-data og en digital løsning enda viktigere. I tillegg til å være et sted der man kan registrere og samle inn relevante data for CSRD-rapportering, gir digitalisering av HR mange andre fordeler, som å øke HR-effektiviteten ved å automatisere arbeidsprosesser, tilby selvbetjening for de ansatte, sikre dataintegritet og skape både transparens og et datagrunnlag for mer datadrevne beslutninger.

For å kunne administrere CSRD-programmet effektivt er det avgjørende å etablere en sømløs dataflyt og integrasjon mellom de ulike IT-systemene, inkludert masterdata fra Human Capital Management (HCM)-systemer, finansielle data og bærekraftsdata.

Å bruke et dedikert HCM-system til CSRD-rapporteringen vil være en stor fordel. HCM-systemet er avgjørende for å samle inn og håndtere viktige medarbeiderdata, fra mangfoldsstatistikk til medarbeiderengasjement og talent development. Mange av dataene som skal inkluderes i CSRD-rapporten, kan hentes fra HCM-systemet via analyser og rapporter.

HCM-systemet blir et sentralt knutepunkt som gjør det mulig for deg å overvåke fremdriften, finne forbedringsområder og vise at dere er opptatt av å fremme mangfold, likestilling og samfunnsansvar. Når du velger et HCM-system, bør du ta hensyn til faktorer som skalerbarhet, integrasjonsmuligheter og brukervennlighet for å få mest mulig ut av dette viktige verktøyet på CSRD-reisen.

 

Konklusjon

CSRD innleder en ny tidsalder for bærekraftsrapportering, og HR har en sentral rolle å spille i denne nye epoken. Ved å engasjere seg aktivt i CSRD kan HR-medarbeidere bidra til at organisasjonen deres lykkes i en verden der bærekraft og åpenhet ikke lenger er valgfritt, men avgjørende for å lykkes. Ved å omfavne denne endringen kan HR bidra til å bygge organisasjoner som både har en sunn økonomi og tar ansvar for miljø og sosiale forhold.

Dette er en mulighet til å skape en bedre fremtid for bedrifter og samfunnet som helhet.

Les mer om datakravene i CSRD.

New call-to-action
Aleya Begum Lonsetteig

Aleya Begum Lonsetteig, 22. september 2023

Aleya Begum Lønsetteig er content marketing manager hos CatalystOne Solutions. Hun har bakgrunn fra journalistikk, næringsliv og markedsføring på tvers av bransjer, i det siste med fokus på Saas-organisasjoner. Hun er lidenskapelig opptatt av kommunikasjon og å hjelpe foretak med å utvikle strategier for kunnskapsbasert markedsføring.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!