Den ultimate guiden till HR-system i SverigeVad är ett HR-system?

Introduktion

Att kunna arbeta systematiskt med HR blir en allt mer komplex och tidskrävande uppgift. Omvärldsläget, lagändringar och allt mer komplicerade HR-processer gör att tiden för strategiskt arbete hamnar i kläm. Behovet av ett HR-system för att kunna automatisera och förenkla arbetet blir alltså allt större, ett HR-system hjälper till att säkerställa att HR kan arbeta mer effektivt och strategiskt.


Som en ledande leverantör av HR-system upplever vi på CatalystOne att det fortfarande råder mycket förvirring och frågor om vad ett HR-system egentligen är. Vi har därför skapat den här guiden för att svara på dessa frågor och ge dig mer insikt i vilka fördelar ett HR-system kan ge dig. Kom också ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår lösning och hur den kan hjälpa dig att digitalisera dina HR-funktioner.

Ett HR-system, kan också kallas för HCM-system eller HRM-system, är en typ av systemstöd för att hantera flera olika sorters HR-funktioner. Ett HR-system utgör oftast också en central del i IT-landskapet då HR masterdata (medarbetardata) finns där, det är alltså integrerat till processer som sker även utanför HR-avdelningen. 

Men det kan vid en första anblick vara svårt att få grepp om vad ett HR-system egentligen är och vilka moduler det består av, det finns många olika leverantörer på marknaden och funktionaliteten kan variera. I den här guiden kommer vi därför att gå igenom allt du behöver veta om ett HR-system och vad det bör innehålla.

Vilka funktioner har ett HR-system?

Ett HR-system är ett digitalt system som används för att öka effektiviteten i organisationen genom att automatisera ett antal processer, hantera personalrelaterade uppgifter och bidra med komplexa rapporter och analyser. HR-systemet automatiserar och underlättar allt från administration av anställningsavtal och medarbetarsamtal till hantering av lönerevision, frånvaro, personalrelaterade rapporter och mycket mer.

hr-system-wbg

 

Tack vare att de anställda kan hantera sig egna data minskar den administrativa bördan för HR-avdelningen, samtidigt som effektiviteten ökar. För chefer kommer det också att vara möjligt att få ut rapporter som stödjer beslut och strategier, baserade på faktiska data om deras egna medarbetare.

HR-system (HR står för Human Resources) kallas ibland för HRM (Human Resource Management System), HRIS (Human Resources Information System) eller HCM-system (Human Capital Management). Dessa termer används ofta omväxlande, men för att vara konsekventa och undvika förvirring kommer vi att använda termen "HR-system" här. 

För att företag ska få ut så mycket som möjligt av ett HR-system är det viktigt att systemet är anpassningsbart och skalbart, på så sätt är det möjligt att lägga till funktionalitet i takt med att företaget växer. Här följer en översikt över några av de viktigare moduler och funktioner som ett bra HR-system bör innehålla.

HR-Masterdata i ett HR-system

HR-masterdata hanterar medarbetardata som ju är grunden för alla HR-relaterade uppgifter samt information som IT behöver för att kunna hantera korrekt och säker åtkomst till system, hantering av licenser, och korrekt beställning av IT-utrustning.

Grafik i turkos färg på en en kvinna som glädjer sig åt att arbeta med HR-system

Masterdata är data som innehåller grundläggande information om anställda, såsom namn, titel, telefonnummer, mailadress och lönenivå. Det är viktigt att masterdata alltid är korrekta och uppdaterade för att undvika fel och förseningar i HR-processerna. Ett bra HR-system bör därför ha en funktion att hantera HR-masterdata på ett sätt som gör det enkelt att uppdatera och underhålla informationen.

Säker, pålitlig och automatiserad hantering av masterdata lägger grunden för effektiva processer som ger fördelar i alla delar av organisationen. Det är därför viktigt att HR-systemet har en central del i systemlandskapet och är tätt integrerat med andra affärskritiska IT-system, såsom lönesystemet, affärssystem, active directory och liknande. Detta säkerställer att korrekt personaldata automatiskt flödar över alla system.

Moderna HR-system med möjlighet att hantera masterdata minskar mängden pappersarbete och automatiserar tidskrävande processer, tack vare att chefer och anställda har självbetjäningsmöjligheter. Det säkerställer att din data är säker och lagrad enligt gällande GDPR-regler

Hantera lön i ett HR-system

Ett bra HR-system bör även kunna integreras med ett lönesystem, samt erbjuda lösningar för att hantera lönejusteringar. För många är lönerevisionen en hektisk och stressig period. Processen är ofta dåligt definierad, upplevs komplex och bygger på kalkylblad med känsliga personuppgifter som skickas mellan de inblandade. I vissa fall kan det även vara odokumenterade ad-hoc-utvärderingar som ligger till grund för revisionen, vilket gör situationen ännu mer utmanande.

För större avdelningar och organisationer kan mängden administrativa uppgifter bli överväldigande och chefer kan ofta känna att de saknar stöd i processen. Det gör det svårt för dem att fatta bra beslut inom de riktlinjer som har getts. Genom att använda ett HR-system med funktionalitet för lönerevision, såsom budgettilldelning, medarbetarutvärdering, budgetjusteringar i realtid och dokumentation, blir processen enkel och effektiv.

co-hr-system-screenshot-salary-review23

Detta säkerställer också att chefer och HR kan arbeta effektivt, fatta bra beslut samt att känslig löneinformation inte kommer på avvägar och budgetar respekteras – samtidigt som hela processen är noggrant dokumenterad och lättare att utvärdera.

Optimera medarbetarsamtal i ett HR-system

Ett medarbetarsamtal är ett formellt samtal mellan en medarbetare och en chef med syftet att ge arbetstagaren möjlighet att prata om sin roll på företaget, sina mål och utvecklingsbehov, samt att ge chefen möjlighet att ge feedback och stöd till arbetstagaren.

Medarbetarsamtalet täcker också personlig utveckling, målsättning och kompetensutveckling, som hjälper till att säkerställa att du har motiverade medarbetare och att alla arbetar mot samma mål.

Att genomföra medarbetarsamtal kräver både tid och resurser. Ett modernt HR-system digitaliserar hela processen och ser till att allt dokumenteras längs vägen. Det gör att både medarbetare, HR och chefer kan följa utvecklingen över tid, samtidigt som företaget sparar både tid och pengar.

Historiskt har medarbetarsamtal genomförts en gång per år, men nu förväntas en mycket tätare uppföljning av medarbetarna. Täta samtal underlättar en positiv dialog och eventuell justering av mål under årets gång, vilket är kärnan i modernt ledarskap.

Hantera onboarding och offboarding i ett HR-system

En bra onboardingprocess hjälper nya medarbetare att snabbt känna sig välkomna och integrerade i organisationen, och kan också bidra till att öka medarbetarnas engagemang och lojalitet. En bra offboardingprocess kan å andra sidan hjälpa till att säkerställa en smidig övergång för dem som lämnar, samtidigt som du skyddar din organisation från säkerhetsrisker.

Ostrukturerad onboarding och offboarding ställer ditt företag i dålig dager, både internt och externt. Med ett HR-system på plats kan du lösa detta genom att påbörja onboardingen med aktiviteter redan i det ögonblick som den nyanställda genomgått rekrytering och accepterat erbjudandet. Er nya kollega känner sig direkt sedd och efterlängtad samtidigt som ni kan få in information i god tid, beställa material och likande och då vara redo första arbetsdagen.

HR-systemet hjälper också till att säkerställa att ni har möjlighet till en strukturerad och professionell offboardingprocess. Kom ihåg att tidigare anställda kan vara några av de bästa – eller sämsta – ambassadörerna för ert varumärke, så det är väldigt viktigt att den som lämnar organisationen gör det med ett så positivt intryck som möjligt.

Dessutom finns det ett säkerhetsperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv som IT kommer att uppskatta med en strukturerad offboarding. Istället för att behöva hålla reda på alla licenser och åtkomst till system så får de också automatiska aviseringar med uppmaning att åtkomster omedelbart stängs och dyra programvarulicenser avbryts.

Grafik som belyser tidsbesparing vid användandet av ett HR-system

Ett HR-system hjälper dig också att säkerställa att alla anställda har samma, goda upplevelse av onboarding och offboarding, eftersom alla steg i dessa processer kan fördefinieras och alla inblandade parter kommer att få aviseringar och påminnelser om sina uppgifter.

Kompetensutveckling och kompetenskartläggning i ett HR-system

Kompetensutveckling är en viktig HR-funktion i ett HR-system som gör det möjligt att genomföra kompetenskartläggning för att på så sätt identifiera styrkor, svagheter, utvecklingsområden och kompetensgap. Det gör det lättare att i god tid planera för framtida kompetensbehov och bidrar till att ge medarbetarna en tydlig riktning i hur de kan öka sin egna kompetens.

co-hr-system-screenshot-cv23

Ett HR-system med bra funktionalitet för kompetensutveckling gör det lättare för organisationen att hantera och spåra utbildnings- och utvecklingsaktiviteter för att säkerställa att de ligger i linje med organisationens mål och strategier. Det säkerställer också att du alltid är uppdaterad om dina anställdas certifieringar och varnar dig när kritiska tillstånd eller certifieringar är på väg att upphöra.

Få koll på frånvaro i ett HR-system

Frånvarohantering i ett HR-system kan användas för att skapa sig insikt kring frånvarostatistik.

co-hr-system-screenshot-absence23

Självbetjäning i frånvarohanteringen gör det möjligt för anställda att själva registrera olika typer av frånvaro i en interaktiv kalender som i sin tur automatiskt kan initiera en process, till exempel att meddela berörd chef.

Bättre rapportering och analys med ett HR-system

Då ett HR-system sitter på väldigt mycket intressant data är det en självklarhet med funktionalitet för rapportering och analys, som gör det möjligt att skapa rapporter om allt från datapunkter i masterdata till löner och personalfrågor. Dessa rapporter låter dig analysera trender, mäta relevanta KPI:er, extrahera aktuell statistik och ge dig djupare insikter som stödjer viktiga, strategiska beslut för din organisation.

co-hr-system-screenshot-report23

HR-systemet gör att rapporter och analyser enkelt kan delas och de som behöver, kan enkelt få tillgång till att själva hämta informationen. Det gör att HR inte längre behöver svara på förfrågningar om siffror och rapporter. Data kan generellt även exporteras direkt till Microsoft Excel och därmed ingå i större djupgående analyser tillsammans med annan affärsdata.

Vad kostar ett HR-system?

Det är svårt att ge ett exakt svar på vad ett HR-system kommer att kosta då detta beror på ett flertal olika faktorer, det kan till exempel bero på verksamhetens storlek och vilken typ av funktionalitet som krävs.

Vissa HR-system har även en implementeringskostnad utöver den årliga licensavgiften. Detta kan variera från några tusen kronor till flera hundra tusen, beroende på verksamhetens funktionalitet, komplexitet och storlek. Det finns även gratis HR-system, men dessa har oftast begränsad funktionalitet.

Det är också viktigt att ta hänsyn till uppstartskostnader och underhåll av systemet, samt kostnaderna för att utbilda de anställda att använda det. Det kan vara bra att avsätta en budget för detta utöver de faktiska systemkostnaderna. När man tittar på, eller jämför, kostnader för olika typer av HR-system så är det också viktigt att ta reda på vad som faktiskt ingår i priset. Ett system kan verka billigt men kräva stora resurser internt för att få till implementeringen. En annan leverantör kan erbjuda ett visst stöd i implementeringen men sen ta betalt för all ytterligare hjälp som kan behövas.  

Slutligen är det en bra idé att jämföra flera alternativ och fundera över vad som är bäst för ditt företag innan du fattar ett beslut.

Vad är värdet av ett HR-system?

Ett väldesignat HR-system automatiserar och effektiviserar tidskrävande och manuella processer för att på så sätt underlätta vardagen för HR, chefer, medarbetare, IT och ekonomi. Genom att ersätta manuella processer med automatiserade arbetsflöden, som skickar ut meddelanden till alla inblandade, vet alla exakt vad de måste göra och när det måste göras. 

Det finns stora fördelar med att strukturera och automatisera många uppgifter i ett samlat system. Informationsflödet kommer att vara så strömlinjeformat som möjligt genom hela organisationen. Det sparar både resurser och kostnader och gör det möjligt för HR att uppfylla sin nya moderna roll som strategisk affärspartner i organisationen. Där HR kan lägga sitt fokus på medarbetarutveckling, företagskultur och organisationsvärden som behövs för att uppnå de övergripande affärsmålen.

Hur man förbereder ett business case för ett HR-system

Vår Senior Solution Consultant, Rune Riktor, har mångårig erfarenhet av inköpsprocesser för HR-system. Han har varit med och både väglett och utvecklat business casetillsammans med kunder, i den här videon ger han dig värdefulla tips och svarar på frågor om att förbereda ett business case.


I den här videon går han igenom:

  • Vad är ett business case och varför behöver du det?
  • Hur kommer du igång med ett business case?
  • Vilka HR-utmaningar ska du lyfta fram och vilka potentiella vinster ska lyftas fram?
  • Vilka nyckelpersoner ska du prata med?

Vill du lära dig mer om hur du kan förbereda ett business case för ett HR-system?

Klicka här för att ladda ner vår guide.

Upplev vad CatalystOne kan göra för dig

Om du vill höra mer om hur CatalystOnes HR-system kan hjälpa dig och din organisation, tveka då inte att beställa en icke bindande demonstration där vi kan ta itu med dina utmaningar och behov. Under många år har vi hjälpt hundratals medelstora och stora nordiska företag att optimera och digitalisera HR med CatalystOnes HR-system.

Vi har skrivit flera bloggar på temat HR-system

Du kan läsa dem här:

Guide till business case för HR-system

Med vår "Guide till business case för HR-system" tar vi dig steg för steg genom hur du:

  • Demonstrerar vilka problem som finns och hur dessa kan lösas med ett HR-system
  • Övertygar beslutsfattare  
  • Illustrerar alla fördelar med att implementera ett HR-system
  • Presenterar ditt business case