Vad är CSRD och hur påverkar det HR?

Det nya EU-direktivet kommer att utmana HR på flera sätt - och samtidigt erbjuda en unik möjlighet att driva på organisationsförändringar för en mer hållbar framtid.


Läs mer om CSRD och hur det kommer att påverka HR nedan.

csrd3_204475155

 

Vad är CSRD och vad innebär direktivet?

EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är ett nytt omfattande rapporteringsdirektiv som påverkar hur verksamheter rapporterar sitt hållbarhetsarbete.

CSRD omfattar en stor mängd områden, bland annat klimatpåverkan, diversitet och inkludering, medarbetarrättigheter och företagskultur. Dessa områden är uppdelade i tre huvudområden:  Environment, Social och Governance (ESG).

CSRD har ersatt de tidigare reglerna kring Reporting Directive (NFRD) och är ett krav för mellanstora och stora verkstamheter i EU, samt större globala verksamheter som är verksamma  i EU.

De två områdena inom CSRD som är HR:s ansvarsområde, är ESRS S1, som täcker "Own Workforce" och ESRS G1, som omfattar "Governance". Därför är det viktigt att ni som jobbar inom HR håller er  uppdaterade på dessa krav och säkerställer att ni systematiskt samlar in nödvändiga upplysningar och data gällande era medarbetare och er organisation.

 

Läs hela direktivet här

Vad är skillnaden mellan ESG och CSRD?

ESG (Environment, Social, Governance) är tätt förknippat med CSRD eftersom de båda omfattar rapportering av icke-finansiella uppgifter avseende hållbarhet.

Det nya CSRD är dock en utökad och mer normativ uppsättning av regler och rapporteringsstandarder, vilket gör det lättare för investerare, myndigheter och allmänheten att utvärdera och jämföra ett företags hållbarhetsarbete och påverkan.

De nya standarderna kallas European Sustainability Reporting Standards (ESRS), och dessa ska följas vid hållbarhetsrapportering.

Företag som underlåter att rapportera enligt CSRD riskerar böter på upp till 10 miljoner euro, eller 5 % av den årliga omsättningen.

 

Ladda ner våra e-böcker om CSRD här

csrd4_462160729

 

Kommer CSRD att påverka mig?

csrd_small5_627785207

CSRD är obligatoriskt för alla stora europeiska företag och de som är börsnoterade på de EU-reglerade marknaderna, inklusive dotterbolag i EU till moderbolag utanför EU.

CSRD gäller för alla organisationer som uppfyller minst två av följande villkor: mer än 20 miljoner EUR i tillgångar, en nettoomsättning på 40 miljoner EUR eller fler än 250 anställda.

Vilka data behöver jag registrera?

csrd_small7_565151007

CSRD täcker ett brett spektrum av olika mätvärden och data inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Totalt finns det cirka 82 informationskrav och 1144 mätvärden.

Inom det sociala segmentet finns det ett stort antal datapunkter som rör HR. Till exempel total årlig ersättning, grundlön, löneskillnader mellan män och kvinnor, föräldraledighet och familjerelaterad ledighet, antal sjukdagar, övertidstimmar och så vidare.

Kontakta oss för mer information

När måste jag senast registrera denna data?

csrd_small6_534476114

Tidslinjen för implementering av CSRD är:

*1 januari 2024 för företag med över 500 anställda som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering (NFDR). Rapporterna ska lämnas in 2025.

1 januari 2025 för företag som uppfyller minst 2 av de 3 kraven:

  • Fler än 250 anställda och/eller
  • 40 miljoner EUR i omsättning och/eller
  • 20 miljoner EUR i totala tillgångar

Rapporterna ska lämnas in 2026.

1 januari 2026 för börsnoterade små och medelstora företag samt för små och icke-komplexa kredit- och försäkringsinstitut. Rapporterna ska lämnas in 2027.

* Alla företag kan välja att avstå från vissa av rapporteringskraven under det första året. Företag med 750 eller färre anställda har ytterligare infasningar under de första två åren.

csrd5_621273253

 

Vad innebär CSRD för HR i Sverige?

De två avsnitten som direkt påverkar HR är ESRS S1 (Egen arbetsstyrka/Own workforce) och ESRS G1 ( Affärsetik/Business conduct). Båda dessa områden kommer att kräva dokumentation av policyer och processer, samt specifika datapunkter och mätvärden om arbetsstyrkan.

Detta innebär två saker: HR masterdata av god kvalitet är nu viktigare än någonsin samt att HR kommer nu att röra sig hela vägen in i styrelserummet. Företag kan inte längre påstå att de är en bra arbetsplats eller har en sund balans mellan arbete och fritid utan att tillhandahålla dokumentation för att backa upp det.

Framtida generationer av kompetenta medarbetare och investerare kommer att leta efter dessa siffror när de utvärderar er organisation - så underskatta inte betydelsen av CSRD.

 

Kontakta oss för att få veta mer om CSRD:s inverkan på HR

Hur samlar jag in alla dessa HR-data och var lagrar jag den?

Det går naturligtvis att samla in och dokumentera CSRD-relaterade data manuellt, men eftersom ni kommer att behöva rapportera dessa siffror varje år (samt följa utvecklingen) bör ni överväga att investera i en digital HR-lösning för masterdata som stödjer rapporteringsstandarden - om ni inte redan har gjort det.

Vidare kommer CSRD att kräva att företagen digitalt tillhandahåller sin hållbarhetsinformation, så att den kan finnas tillgänglig i den kommande databasen European Single Access Point (ESAP).

På CatalystOne har vi många års erfarenhet av att förse våra kunder med en masterdatalösning för alla relevanta HR-data, som exempelvis de som krävs för CSRD.

Låt oss visa dig hur du kan ta nästa steg på din HR-digitaliseringsresa och samtidigt förbereda dig för CSRD.

 

Läs mer om CSRD här

csrd7_602283487

 

 
 
 
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om CSRD och andra digitala HR-ämnen.
 
 
csrd_arrow_form2
 

 

Ansvarsfriskrivning: Denna sida är endast avsedd i informationssyfte och är inte avsedd som juridisk rådgivning. Läsarna bör använda sitt eget omdöme, göra oberoende efterforskningar och vid behov konsultera juridisk expertis.