Strategisk HR inom transportsektorn – viktigare än någonsin

Blog-header-1

Transport
sektorn har alltid varit en central del av den globala ekonomin och viktig både för näringslivet och privatpersoner, det blev väldigt tydligt under pandemin. Tack vare den transporteras människor och gods på våra vägar, järnvägar, till sjöss eller i luften. Utan transportsektorn och tillhörande infrastruktur skulle samhället inte fungera. Att ta hand om de som arbetar inom transport är därför viktigare än någonsin. I denna artikel kommer vi att titta närmare på de största HR-utmaningarna inom transportindustrin och ge råd om hur man kan hantera dem på ett effektivt sätt.
 

Rekrytering av kompetent personal 

Rekrytering av personal med relevanta kompetenser är en av de största utmaningarna inom transportsektorn. Det är helt enkelt svårt att hitta personer med rätt kompetens, erfarenhet och vilja för att hantera de stundtals krävande arbetsuppgifterna. I många yrkesroller krävs det obekväma arbetstider, lång tid hemifrån, tunga och skitiga arbetsuppgifter.  

Så hur attraherar man personal? En genomtänkt och stark employer branding-strategi är en bra början. Se till att ni på ett tydligt sätt kommunicerar er kultur och vision för att så tydligt som möjligt skicka budskapet om varför just er arbetsplats är den rätta för kandidaterna. Här bör man också inkludera en breddad rekryteringsstrateg som nyttjar sociala medier, jobbportaler och personliga nätverk. Då erfaren personal är svår att få tag på kan det också vara strategiskt att erbjuda utbildnings- och karriärutvecklingsmöjligheter för att locka och behålla högkvalitativ personal. 

Säkerställning av utbildning och certifikat 

Inom transportsektorn olika områden kan det ibland vara avgörande att personalen har rätt utbildning och kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt. Detta gäller särskilt för yrkesgrupper som piloter, sjömän och chaufförer där olika typer av körkort, certifikat och yrkesspecifika kurser eller utbildningar förekommer. 

I de fall det är svårt att hitta kandidater med rätt kompetenser så bör HR överväga ett initiativ för internutbildning, så som ett lärlingsprogram, eller helt enkelt bekosta kurser. Det säkerställer inte bara att nyrekryterade får exakt de spetskompetenser som arbetsgivaren efterfrågar, det bidrar också till att ni uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Genom att strukturera och digitalisera sin HR-data blir det enkelt att hålla reda på medarbetarnas kompetenser, exempelvis vid successionsplanering och kompetenskartläggning.

Det är också viktigt att man fortsätter att erbjuda regelbunden vidareutbildning för att medarbetarna ska hålla sig uppdaterade inom sin yrkesroll, på så sätt minskas också det eventuella kompetensgapet som kan uppstå i takt med den tekniska utvecklingen. 

Obekväm arbetstid och skiftarbete 

Transportsektorn tillhör en av de branscher där det är väldigt vanligt förekommande att medarbetarna har obekväma arbetstider och jobbar i skift. Förutom att det kan upplevas som svårt att balansera arbetsliv och privatliv, kan det också leda till hälsoproblem så som sömnstörningar, stress eller utbrändhet.  

Att erbjuda flexibla arbetsförhållanden som tar hänsyn till medarbetarnas individuella behov och önskemål är inte alltid enkelt eller möjligt. Däremot bör man sträva efter att hitta en så bra lösning som möjligt, exempelvis genom att erbjuda olika kombinationer av dag-, kvälls- och nattskift samt att erbjuda möjligheter till deltidsarbete.  

HR:s roll här kan vara att initiera kontinuerliga 1:1-samtal mellan chef och medarbetare, där det ges möjlighet för den anställda att komma med feedback och känna delaktighet. Statistik visar att regelbundna 1:1-samtal ökar både engagemang och produktivitet samt minskar omsättning på personal. 

Ett annat initiativ som HR kan ta är att genomföra regelbundna pulsmätningar i organisationen för att i tid fånga upp signaler om arbetsstyrkans attityder och mående. På så sätt kan man arbeta mer strategiskt med att möta medarbetarnas behov och på sikt öka engagemang men även sin eNPS - Employee Net Promoter Score.  

Uppföljning av säkerhetsutbildning och säkerhetsföreskrifter 

Inom transportsektorn är säkerhet en av de högsta prioriteringarna. Man behöver säkerställa att personalen har rätt utbildning och förståelse för säkerhetsföreskrifterna för att minimera riskerna för olyckor och skador. Detta inkluderar allt från brandbekämpning och första hjälpen till säker hantering av farliga ämnen och miljöskydd. Det är också viktigt att man regelbundet uppdaterar utbildningsprogrammet för att säkerställa att personalen är uppdaterade med de senaste säkerhetsföreskrifterna. 

HR behöver därför stötta verksamheten med att hålla reda på vilka medarbetare som har vilken säkerhetsutbildning och när det är dags att förnya den. Det här är inte bara ett stöd i att säkerställa att verksamheten uppfyller alla krav som ställs, det är också ett verktyg i kompetenskartläggning inför ett anbud exempelvis. 

Medarbetarnas arbetsmiljö och välbefinnande 

Medarbetarna är företagets främsta resurs, därför är det extra viktigt att HR stöttar cheferna med att säkerställa de anställdas välbefinnande. Anställda som trivs bra på jobbet är också mer motiverade, engagerade och produktiva. Inom transportsektorn är det vanligt att personalen arbetar under krävande förhållanden, vilket kan leda till en mängd hälsoproblem. 

För att hantera denna utmaning krävs dels att HR implementerar ett strategiskt arbete för att främja god hälsa och arbetsmiljö, exempelvis genom att utveckla en personalvårdsplan som inkluderar förebyggande hälsovård, stresshantering och ergonomi. Att erbjuda förmåner såsom hälso- och sjukvårdsförsäkring, sjukgymnastik och friskvårdsaktiviteter kan också vara till hjälp för att främja personalens välbefinnande och produktivitet. Med den typen av förmåner kommer ni också få en fördel gentemot konkurrenter, i form av att ni kommer att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 

Sammanfattning 

Transportsektorn är avgörande för den globala ekonomin. Det är dock också en bransch som står inför flera HR-utmaningar, såsom rekrytering av kompetent personal, kompetensutveckling, tuff arbetsmiljö med mera. HR behöver få möjlighet att arbeta metodiskt och prioritera arbetsuppgifter såsom employer branding, ta fram processer och rutiner kring rekrytering, kompetensutveckling och employee retention. Strategisk HR är alltså viktigare än någonsin för att säkerställa att de anställda är motiverade, engagerade och produktiva på jobbet. 

Läs mer om HR-system för transportsektorn här.

Anni Parent

Anni Parent, 28 februari 2023

Anni Parent jobbar som Account Based Marketing specialist på CatalystOne. Annis karriär har varit en spännande resa inom pedagogik, e-commerce och digital marknadsföring. Efter att ha studerat affärsutveckling har hon på senare år arbetat med att skapa innehåll och digital marknadsföring på företag inom B2B SaaS. Anni försöker hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och teknologierna för att hjälpa företag att utvecklas och nå sina mål.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!