5 HR-strategier för att minska kostnaderna 2023

AdobeStock_171826371_small

2023 ser ut att innehålla nya typer av utmaningar för HR-avdelningarna. Ekonomisk press i form av ökad inflation och ökande kostnader kommer att sätta press på både företag och dess anställda. Följderna av det kommer innebära att allt större vikt läggs på kostnadskontroll och kostnadsreduktion - ett viktigt ämne som vår VD Avtar Jasser också adresserar här.

I det här blogginlägget kommer vi att presentera fem viktiga HR-strategier som kan hjälpa organisationer att hålla kostnaderna under kontroll samtidigt som de förbättrar medarbetarnas engagemang, lojalitet och prestation.

1. Använd en ”people first”-strategi

AdobeStock_559122056_crop

En ”people first”-strategi är en nyckelstrategi inom både HR och företagsledning som handlar om att ha ett medarbetarfokus. På så sätt ser du till att dina medarbetares behov tillgodoses och att de får en bra upplevelse.

Du kan betrakta ett tillvägagångssätt som sätter människor först som en strategi som också hjälper till att motverka trender såsom "The Great Resignation” och "Quiet Quitting". Där ”The Great Resignation” kännetecknas av att ett stort antal anställda lämnar sina jobb, ofta på grund av de ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19-pandemin, medan ”Quiet Quitting” handlar om att anställda lämnar företaget tyst och obemärkt, ofta på grund av missnöje.

Att styra företaget med ett autentiskt, flexibelt och empatiskt tänk samt att vara stöttande mot sina medarbetare är nyckeln till att behålla dem. Vilket i sin tur är viktigt både för att undvika onödiga kostnader, exempelvis kopplade till rekrytering, och för att hålla organisationen på stadig grund. I en färsk studie från Gartner framgår det att chefernas effektivitet var prioritet nummer 1 inför 2023 - det rankades också som en prioritet av HR-cheferna, där 60 % av de som svarade på undersökningen prioriterade det.

Utöver fördelarna för medarbetarna är en ”people first”-metodik också nära kopplad till ökad framgång för företaget. En studie från Gallup visar att företag som prioriterar medarbetarnas välbefinnande tenderar att ha högre intäkter, bättre kundnöjdhet och ett högre engagemang bland medarbetarna.

Kort sagt, en strategi som sätter människor först kommer att säkerställa att dina anställda känner sig stöttade vilket resulterar i långsiktiga kostnadsbesparingar samt ökad produktivitet och moral.

Du kan hitta fler tips om ett ”people first”-sätt i vårt tidigare blogginlägg.

2. Prioritera prestationsstyrning och lärande

AdobeStock_428160980_crop

Prestationsstyrning och lärande som bidrar till medarbetarnas kompetenshöjning och utveckling kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det har vi sett tydligt både hos mjukvaruföretaget Adobe och livsmedelsjätten Cargill. De i sin tur har sett betydande förbättringar i medarbetarnas engagemang och lojalitet som ett resultat av att ha infört ett mer flexibelt och kontinuerligt sätt att mäta prestanda på.

Adobe rapporterade att de anställdas frånvaro minskade med så mycket som 30 % kort efter införandet av en mer flexibel metod för prestationsmätning. På samma sätt rapporterade Cargill att 70 % av medarbetarna kände sig mer uppskattade som ett resultat av regelbundna statusmöten eller incheckningar med sina chefer.

Att behålla och vidareutveckla medarbetarna internt är en avgörande strategi för alla organisationer eftersom det säkerställer att företaget har rätt kompetenser för att möta nuvarande och framtida behov. Talang- och kompetensutveckling kräver dock struktur och systematisk uppföljning från både HR och chefer.

För att öka sin framgång bör företag överväga att implementera en performace management strategi som inkluderar regelbundna incheckningar, tydliga förväntningar på prestation och möjligheter till vidareutveckling.

Genom att erbjuda medarbetarna ett upplägg där de har möjlighet att höja sin egen kompetens och utvecklas professionellt får du också större chans att dels behålla talanger, dels att attrahera nya medarbetare med rätt kompetenser, vilket i sin tur bidrar till att minska anställningskostnaderna.

Dessa initiativ kommer inte bara bidra till att ni sparar pengar på lång sikt, utan de kommer också att skapa en miljö där medarbetarna känner sig värdefulla och motiverade till att bidra med sitt bästa. Genom att fokusera på resultatstyrning och kompetensutveckling kan du alltså skörda en rad fördelar såsom ökad produktivitet, förbättrat engagemang, minskade kostnader och ökad lojalitet.

Du hittar mer information om hur digitala lösningar kan underlätta detta på våra sidor om Continuous Performance Management och Competence & Learning.

3. Fokusera på employer branding och engagemang bland medarbetarna

AdobeStock_542884826_crop

Att ha en stark employer branding-strategi är en av grundpelarna när det kommer till att attrahera och behålla talanger. Att arbeta aktivt med employer branding innebär att du är tydlig med företagets kultur och värderingar, samt hur dessa matchar potentiella medarbetares behov och mål.

Att ta in regelbunden återkoppling från medarbetarna ger arbetsgivaren värdefull insikt som kan användas som grund för förbättringar som kommer både organisationen och medarbetarna till nytta. Dessutom kan den feedbacken användas för att identifiera potentiella utvecklingsområden där en förbättring av processer kan ge både ökad effektivitet samt kostnadsbesparingar.

Genom att regelbundet genomföra exempelvis pulsundersökningar kommer man alltså enklare kunna förstå hur medarbetarna mår samt identifiera förbättringsområden. Att ta den här feedback på allvar bidrar till att företag förbättrar medarbetarupplevelsen samt ökar sannolikheten för att de vill stanna kvar.

4. Var uppmärksam på ”förändringströtthet”

AdobeStock_303768902_crop

För att ta sig igenom det som skett i världen de senaste åren har många företag tvingats till att göra många ändringar, bland annat i organisationsstruktur. Forskning visar dock att de anställda blir alltmer utmattade och motvilliga till nya förändringar.

2016 visade Gartner Workforce Change Survey att 74 % av de anställda var villiga att förändras för att stödja organisationsändringar, men denna siffra sjönk till 38 % 2022. Detta är en tydlig indikation på att medarbetarna börjar tröttna på ständiga förändringar.

Medarbetarnas förändringströtthet kan ha en negativ inverkan på medarbetarnas engagemang såväl som företagets produktivitet eller till och med omsättning. Det kan också förhindra framtida genomföranden av viktiga organisatoriska ändringar.

För att förhindra att detta problem uppstår rekommenderar vi att man har en tydlig dialog med sina anställda där man kommunicerar fördelarna med förändringarna samt tillhandahåller stöd och resurser för att hjälpa dem att anpassa sig. Regelbundna incheckningar och feedbacksessioner kan också hjälpa anställda att känna sig sedda, stöttade och uppskattade under och efter övergången.

Om du är intresserad av att djupdyka i det här ämnet rekommenderar vi vårt on demand-webinar “All change again – are your employees suffering “change fatigue”?”

5. Automatisera processer och ta hjälp av digitala HR-system

AdobeStock_232955870_crop

Vi ser att många HR-avdelningar upplever ett allt större tryck på att förbättra både effektivitet och datakvalitet. En lösning på denna utmaning är att ta hjälp av digitala HR-system och digitaliserade processer. Digitaliserade HR-processer, baserade på högkvalitativ HR-masterdata, är väsentligt för att HR ska kunna jobba effektivare.

När information lagras i flera olika system och datakvaliteten är låg, tenderar arbetsuppgifterna att ta längre tid. Med en ständigt ökande arbetsbelastning och motstridiga prioriteringar ökar också risken för att analyser och rapporter blir mindre tillförlitliga. Med dålig datakvalitet och brist på tillförlitliga analyser blir det också svårt för företaget att fatta strategiska, faktabaserade beslut. Låg kvalitet på data ökar alltså risken för felaktiga beslut, vilket i sin tur kan leda till onödiga (och förmodligen kostsamma) konsekvenser.

Genom att använda en digital HR-lösning undviker man dessa problem. Att ha HR-masterdata i ett system kommer även öppna möjligheten för andra avdelningar att få tillgång till den tillförlitliga data de behöver för budgetering, licenser och administration.

En digital HR-lösning underlättar beslutsfattandet genom att ge realtidsinsikter i personaldatan. Detta kan hjälpa chefer att identifiera trender och mönster samt att fatta mer välgrundade beslut om talanghantering, rekrytering och employee retention.

Sammanfattning

Kort sagt förväntas 2023 bli ännu ett utmanande år för HR, med ett ökat fokus på kostnadskontroll och kostnadsreduktion.

Genom att anamma en "people first"-strategi och använda digitala HR-lösningar kan företag enklare hålla kostnaderna under kontroll samtidigt som de förbättrar medarbetarnas engagemang. Att prioritera prestationshantering, lärande och flexibla arbetsplatser kan också bidra till att behålla befintliga talanger samt förbättra deras prestation.

På CatalystOne förstår vi vikten av att tillämpa kostnadseffektiva HR-strategier och vi är redo att hjälpa organisationer att hitta effektiva lösningar på det kommande årets utmaningar. Vi hoppas att dessa strategier kommer till nytta och att de blir en del av dina HR-planer för 2023. Vi tror att ha dessa på plats kommer att hjälpa din organisation att hålla sig på stadig mark under ett år som kan komma att innehålla en del prövningar.


 

Øystein Kjelling

Øystein Kjelling, 23 februari 2023

Øystein jobbar som digital marknadsföringsspecialist på CatalystOne. Han har en bakgrund som copywriter och marknadsförare inom olika sektorer. Øystein är mån om digitala trender, god kommunikation och har en nära relation med HR.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!