Choose your language:

Hva betyr DEI?

glossary_se_dei_101170533

DEI er en forkortelse for Diversity, Equity, and Inclusion og refererer til et begrepsapparat som brukes for å fremme blant annet likestilling på arbeidsplassen. På norsk brukes ofte begrepene mangfold, likeverd og inkludering. Bedrifter som anvender DEI har større sannsynlighet for å ha medarbeidere som trives bedre på jobben, og som har høyere grad av tillit og engasjement. De har også lettere for å ansette og beholde kompetente medarbeidere.

Å jobbe med DEI på arbeidsplassen innebærer blant annet at alle retningslinjer og praksiser utformes slik at mennesker med ulik bakgrunn føler seg velkomne, men også får den støtten de trenger for å yte sitt fulle potensial.

Med diversity (mangfold) menes de ulike forskjellene som kan finnes på en arbeidsplass når det gjelder rase, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, alder eller sosioøkonomisk bakgrunn.

Equity (likeverd) handler om behovet for å sikre at prosesser og praksiser er upartiske, rettferdige og gir like muligheter til å oppnå gode resultater for den enkelte.

Inclusion (inkludering) refererer til metoder vi bruker for å sikre at alle mennesker føler tilhørighet på jobben.


Diversity Equity and Inclusion – how to ask the hard questions and get started.

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.