Hållbarhet och nya CSRD: Vad innebär det för HR?

csrd_blog1_618877984

Idag granskas företag mer än någonsin tidigare. Det handlar inte längre bara om ekonomiska slutresultat, företag granskas och bedöms baserat på sin miljömässiga och sociala påverkan i allt större utsträckning. Som svar på den ökade efterfrågan på transperans än har Europeiska unionen (EU) infört ett direktiv om hållbarhetsrapportering, eller CSRD som det heter. Det nya direktivet kommer att förändra företagens rapportering kring sitt hållbarhetsarbete för alltid. Kopplingen till HR är kanske inte helt självklar när man hör CSRD eller hållbarhetsrapportering. Så låt oss titta närmare på vad CSRD innebär för HR.

Vad handlar CSRD om?

csrd_blog2_209030247

CSRD är EU:s svar på den växande efterfrågan på transparens och ansvarstagande i hållbarhetsrapporteringen från företagen. Det är utformat för att se till att företag tillhandahåller tydlig, konsekvent och tillförlitlig information om sitt arbete med miljö, socialt ansvar och styrning. Detta kallas för ESG som står för Environmental, Social samt Governance. Inom begreppet ESG ryms alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället. Se det här som ett sätt att urskilja de verkliga miljökämparna från de som sysslar med någon form av greenwashing.

Läs mer om CSRD och HR.

En viktig princip som ligger till grund för CSRD är " dubbel väsentlighetsanalys". Det innebär att företagen ska granska hållbarheten ur två synvinklar: för det första genom att bedöma dess ekonomiska inverkan, och för det andra genom att granska hur företaget självt påverkar hållbarhetsfrågorna. Med hjälp av dubbel väsentlighetsanalys kan företag säkerställa att deras hållbarhetsrapportering är relevant, trovärdig och överensstämmer med de standarder och regelverk som finns.

Eliminera greenwashing

Ett av CSRD:s huvudmål är att sätta stopp för greenwashing. Greenwashing, på svenska ibland kallat för gröntvättning eller grönmålning, innebär att företag målar upp en missvisande bild av sitt hållbarhetsarbete. Det kan till exempel handla om att förmedla ett felaktigt intryck eller vilseledande information om hur företagets produkter är miljövänliga. För att eliminera greenwashing inför EU, med hjälp av CSRD, tuffare rapporteringsstandarder och tredjepartsrevisioner för att säkerställa noggrannhet och pålitlighet. Detta är ett svar på konsumenternas och investerarnas efterfrågan på tillförlitlig hållbarhetsinformation. Kort sagt syftar alltså CSRD till att återupprätta förtroendet och ge intressenterna möjlighet att göra välgrundade val.

CSRD kommer att anpassas till befintliga hållbarhetsramverk såsom Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) och målen för hållbar utveckling (SDG). Så vad är CSRDs syfte? Att skapa en enhetlig global strategi för hållbarhetsrapportering.

Varför ska HR bli inblandade?

HR spelar faktiskt en avgörande roll i denna nya era av rapportering. De är trots allt väktarna av en organisations humankapital och kultur. Med CSRD i spel kommer HR att behöva bidra till rapporteringen, delar av CSRD innehåller exempelvis obligatorisk strukturerad rapportering för mer än 30 olika personalnyckeltal. Detta innebär att HR-medarbetare har en unik möjlighet att bidra till en arbetsstyrka som trivs inom ett företag som är engagerat i bredare samhälls- och miljömål.

Förutom att det finns delar av direktivet som direkt kommer att gälla för HR-data (se nedan), kommer HR att spela en central roll i de operativa förändringar som CSRD kommer att medföra. För många företag innebär införandet av CSRD en grundläggande förändring av rapportering och processer. Nya system, rutiner och interna kontroller är nödvändiga för att uppfylla de nya kraven på hållbarhetsrapportering. Även om övergången kan vara utmanande, är det också en chans för HR-teamen att driva organisatoriska förändringar som främjar öppenhet och ansvar.

En närmare titt på CSRD

csrd_blog3_321762128

CSRD består av 12 europeiska standarder för hållbarhetsrapportering. Dessa kallas för ESRS som är en förkortning för European Sustainability Reporting Standard. Dessa standarder omfattar olika aspekter av miljö, socialt ansvar och styrning. Två av dessa standarder gäller universiella, medan de andra fokuserar på specifika ämnen. Dessa standarder kommer att göra rapporteringen mer konsekvent och transparent. Dessutom kommer hållbarhetsinformationen att behöva lämnas i ett standardiserat digitalt format, vilket gör det lättare att verifiera och jämföra data.

Vilka företag omfattas av CSRD?

CSRD är tillämplig på företag som uppfyller två av dessa tre villkor:

 • Nettoomsättning på 40 miljoner euro eller motsvarande.

 • Totala tillgångar på 20 miljoner euro eller motsvarande.

 • Arbetsstyrkan består av 250 eller fler anställda.

Företag utanför EU med en omsättning som överstiger 150 miljoner euro i EU är också skyldiga att följa direktivet. Det är alltså inte bara begränsat till EU-baserade företag.

Tidslinje för implementering

Utrullningen av CSRD kommer att ske stegvis:

 • Börsnoterade företag med över 500 anställda: Börjar rapportera 2025 för räkenskapsåret 2024.

 • Andra stora företag: Börjar rapportera 2026 för räkenskapsåret 2025.

 • Noterade små och medelstora företag: Börja rapportera 2027 för räkenskapsåret 2026.

HRs roll i CSRD rapportering

Trots att finansavdelningarna kommer att ha det övergripande ansvaret för CSRD-rapportering och revision, kommer HR att spela en viktig roll. Detta är ett lagarbete som involverar alla delar av företaget, från HR till leveranskedjan, riskhantering, PR, finans, marknadsföring och drift. IT-avdelningarna kommer också att vara viktiga för att hantera dataflöden och integration.

Inom ramen för CSRD kommer HR att vara direkt involverad i rapporteringen kring socialt ansvar och styrning:

Socialt ansvar: “Own workforce” omfattar:

 • Arbetsvillkor
 • Lika möjligheter, icke-diskriminering
 • Andra arbetsrelaterade rättigheter

HR spelar en central roll för att säkerställa optimala arbetsförhållanden, främja mångfald, rättvisa och inkludering samt skydda de anställdas rättigheter.

Styrning: “Business Conduct” omfattar:

 • Företagskultur och affärsetik
 • Hantering av leverantörsrelationer med leverantörer
 • Förebyggande av korruption och mutor

HR stöder aktivt företagets ansträngningar att upprätthålla etiska standarder genom policyer, utbildning och integritetsfokuserade metoder.

Kom igång med CSRD

csrd_blog4_621273144

Med införandet av CSRD blir behovet av digitala system för att hantera verksamheten på ett effektivt sätt allt viktigare. Digitala system erbjuder många fördelar, t.ex. ökad effektivitet genom automatisering av manuella processer, säkerställande av dataintegritet, skalbarhet för att hantera tillväxt och transparens i realtid.

För att effektivt hantera er CSRD-rapportering är det absolut nödvändigt att skapa ett sömlöst dataflöde och integrationer mellan olika system, det inkluderar HR-data från ett HCM-system samt finansiella data och hållbarhetsmått.

Att integrera ett dedikerat HCM-system i ert CSRD-rapporteringsramverk förändrar förutsättningarna. HCM-systemet blir navet för insamlandet och hanteringen av viktiga personaluppgifter, från mångfaldsstatistik till medarbetarengagemang och kompetensutveckling. Integrationen ger er möjlighet att enkelt få tillgång till och analysera denna viktiga information, vilket främjar transparens och ansvarstagande i era CSRD-initiativ.

Ditt HCM-system blir ett centralt nav som gör det möjligt för dig att mäta framsteg, hitta förbättringsområden och visa upp ditt engagemang för att främja mångfald, rättvisa och socialt ansvar. När ni väljer ett HCM-system bör ni ta hänsyn till faktorer som skalbarhet, integrationsmöjligheter och användarvänlighet för att få ut mesta möjliga av detta viktiga verktyg till er CSRD-rapportering.

Sammanfattning

CSRD är startskottet på en ny era av hållbarhetsrapportering och HR-medarbetare har en avgörande roll att spela i denna omvälvande tid. Genom att aktivt engagera sig i CSRD kan HR hjälpa sina organisationer att blomstra i en värld där hållbarhet och transparens inte längre är valfria utan nödvändiga för framgång. Genom att omfamna denna förändring kan HR bidra till att bygga upp sina organisationer så att de inte bara är ekonomiskt sunda utan också socialt och miljömässigt ansvarstagande. Det är en möjlighet att forma en bättre framtid för företag och samhället som helhet.

Läs mer om datakrav i CSRD.

New call-to-action
Aleya Begum Lonsetteig

Aleya Begum Lonsetteig, 22 september 2023

Aleya Begum Lønsetteig jobbar som Content Marketing Manager på CatalystOne. Hennes breda erfarenhet grundar sig i journalistik, affärsutveckling och marknadsföring i olika brancher. Den senaste tiden har ett allt större fokus legat på SaaS-organisationer. Hon brinner för kommunikation och att hjälpa företag att utveckla marknadsföringsstrategier genom ett kontinuerligt lärande.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!