Hur jobba med organisationsutveckling?

top-bg-v1

 Vad är organisationsutveckling?

Organisationsutveckling handlar om hur man får en organisation att fungera optimalt. Det kan låta enkelt, men de flesta kan vittna om det motsatta. Organisationsutveckling är en kontinuerlig process och inte ett isolerat initiativ. Åtgärderna måste vara målinriktade och handlar om att:

  1. tillägna sig ny kompetens
  2. utveckla nya samarbetsformer
  3. ändra beteende för att uppnå organisationens mål
  4. utveckla och etablera nya strukturer
  5. göra ny indelning av organisationen

Alla med erfarenhet av arbetslivet kan troligen känna igen sig i det faktum att det kräver hårt arbete att kontinuerligt utveckla organisationen i rätt riktning och genomföra nödvändiga förändringar.

En ökad konkurrens, dålig lönsamhet, hög sjukfrånvaro och kostsam personalomsättning kan vara några av de symtom som tyder på att en utveckling och förändring av organisationen måste till för att säkra verksamhetens framtid. För att snabbt få till en lyckad förändring bör följande göras:

 

Hur genomför man en organisationsutveckling?

  1. utarbeta en tydlig målsättning för organisationsutvecklingen

  2. individuella mål ska tas fram som stödjer den överordnade strategin

  3. chefen ska följa upp och stödja de enskilda medarbetarna så att de kan nå sina mål

  4. upprätta en individuell kompetensplan som stödjer verksamhetens målsättning

Det viktigaste i arbetet med organisationsutveckling är själva etableringen av bra processer, ledarskapsutveckling, kommunikation, kompetens och inte minst digitalt stöd. Utan HR-system blir det ytterst svårt att åstadkomma en bra och effektiv organisationsutveckling. Alternativet, manuellt arbete, fungerar inte såvida inte verksamheten är mycket liten. Systematik och digitala verktyg är helt enkelt oumbärliga hjälpmedel i detta arbete.

 


CatalystOnesTM programvara för Human Capital Management stimulerar medarbetarna att prestera sitt bästa i och med att vägledning, återkoppling, mål och utvecklingsplaner blir satta i system. Vi har under flera år utvecklat ett framgångsrikt tillvägagångssätt; en bästa praxis och ett användarvänligt HR-system som gör att medarbetare och chefer kan komma överens om förväntningar, mål och personlig utveckling. Lösningen öppnar för en kontinuerlig dialog, uppföljning och vägledning för att motivera den enskilde medarbetaren att prestera optimalt.

CatalystOne

CatalystOne, 20 maj 2016

Få månatliga uppdateringar från bloggen!