Continuous Performance Management - få med hela organisationen

För varje år som går kommer det allt fler bevis som visar på effektiviteten med continuous performance management. Ett resultat av det blir att allt fler företag utvärderar sin process som används för att mäta prestation. Att driva performance management, en process som påverkar varje enskild anställd, är ingen enkel uppgift.

Continuous Performance Management - få med hela organisationen

 

Som med alla förändringar i organisationer blir resan betydligt mycket smidigare om alla är enade och strävar åt samma håll, mot det uppsatta målet. Av den anledningen är det viktigt att inkludera och säkerställa att personal på alla nivåer i företaget är med på tåget.

Här är några av de viktigaste bitarna att ha på plats när man ska övervinna motsträviga känslor som uppstår inom organisationen och fullfölja implementeringen av performance management.Skapa en vision

Det första steget mot att säkerställa stöd inom organisationen, är att på ett effektivt sätt kommunicera fördelarna med den föreslagna omstruktureringen. Så länge de anställda inte förstår hur saker och ting kommer att förbättras, kommer de med största sannolikhet föredra att ni fortsätter som vanligt.

Så fort visionen är fastställd bör det utarbetas en kommunikationsplan för att säkerställa att hela organisationen får samma information. Lägg tid på att förklara hur problem med den nuvarande processen kommer att hanteras, samtidigt som du lyfter fram och poängterar alla sätt och värden som den nya processen kommer att generera.

Låt kommunikationen vara transparent genom hela processessen för att skapa ett engagemang och för att de anställda ska kunna se framstegen.

 

Börja uppifrån

Eftersom syftet med kommunikationsplanen är att den ska omfatta hela företaget, är ledningsgruppen det bästa stället att börja på. Genom att säkerställa att de ledande befattningshavarna förstår orsakerna bakom omstruktureringen och de fördelar den kommer att medföra, kommer man ge resten av organisationen en tydlig signal att förändringarna är starkt förankrade ur ett strategiskt perspektiv.

Glöm inte att ta hänsyn till åskådarna. Chefer på alla olika nivåer vill se den övergripande målbilden tillsammans med några kortsiktiga vinster. Det innebär att fördelarna kartläggs på medellång och lång sikt samtidigt som man får en beskrivning av hur den nya processen kommer att stödja nuvarande prioriteringar och deras överensstämmelse med kärnverksamhetens normer.

 

Utse förändringskommunikatörer

En stark enad front från den högsta ledningsgruppen är viktigt men det är lika viktigt att informationen inte enbart kommer från högsta ort. Därför kan förändringskommunikatörer, det vill säga anställda som förespråkar den nya processen för prestation ute i verksamheten, vara ett mycket kraftfullt och effektivt verktyg.

De mest effektiva förändringskommunikatörerna kommer från olika positioner och avdelningar i företaget, inte bara från ledningsnivåer. En grupp med förändringskommunikatörer som har varierande anställningsområden, kommer lättare att kunna nå ut med budskapet, något som i sin tur bidrar till att skapa en bättre och större förståelse för de föreslagna förändringarna.

Förändringskommunikatörerna måste hållas välinformerade angående framstegen med implementeringen för att kunna använda sin kunskap för att sprida informationen på exempelvis workshops och drop in-möten.

 

Inkludera skeptikerna

Som med alla typer av organisationsförändringar kommer det dyka upp någon form av motstånd mot den nya performance management-processen. Ignorera inte de rösterna! Skeptiker kan vara en mycket värdefull tillgång.

Försök att aktivt involvera skeptikerna i beslutsprocessen. De kommer hjälpa till att skapa balans genom att lyfta problem som många andra missar och genom att ge dem en aktiv roll i diskussionen, är det mycket mer troligt att skeptikerna istället känner sig involverade och engagerade.

Många företag underskattar, eller till och med förbiser helt, hur viktigt det är att få med personalen på tåget i sin continuous performance implementering. Att engagera de anställda från början ökar inte bara chanserna för ett framgångsrikt slutresultat, i de flesta fall kommer det även att resultera i en mer hållbar och effektiv performance management-process.

 

Är du nyfiken på att veta mer? Ta del av alla våra tankar om continuous performance management i vår e-bok genom att klicka på knappen här nedanför!

 

Pernilla Åström

Pernilla Åström, 20 december 2018

Få månatliga uppdateringar från bloggen!