Är det dags att överväga continuous performance management?

Hero_blog1-SE

Continuous performance management är ett av de hetaste ämnena inom HR idag, som revolutionerat hur företag utvecklar och utvärderar sina anställda. Är det läge för din organisation att undersöka om traditionell performance management skapar värde eller om det kanske till och med hindrar organisationen från att arbeta effektivt, dynamiskt och lönsamt? 

Under åtskilliga år har performance management hanterats på samma sätt av organisationer världen över – genom det årliga utvecklingssamtalet. En gång om året sätter sig den anställda ner tillsammans med linjechefen för att diskutera feedback, sätta upp mål och slutligen få en bedömning baserat på sin prestation.

Men detta är under förändring. Enligt Deloittes studie Human Capital Trends 2017  anger en så stor del som 79 % av företagsledarna att förändring av performance management är ett högprioriterat område. 

Den nya modellen, som många företag eftersträvar att införa, kallas continuous performance management. Den ger ett helhetsperspektiv över anställdas prestationer med stöd av regelbundna uppföljningsmöten över året, och används för att kontinuerligt följa upp framsteg gällande uppsatta mål, ge konstruktiv feedback och arbeta aktivt med utvecklingsområden. 

Varför continuous performance management?

Svaret är väldigt enkelt. Traditionella, årliga utvecklingssamtal och prestations-utvärderingar har visat sig vara ineffektiva och i många fall även påverkat de anställdas engagemang negativt. Ironin i det hela är att bristfällig performance management faktiskt kan ha negativ effekt på den prestation som företagen försöker förbättra. 

Huvudfokus i de årliga utvärderingarna ligger på resultatuppföljning, och resultatet kopplas ofta direkt till löneförhandlingsprocessen. Anställda rankas och jämförs också ofta med varandra vilket är kontraproduktivt eftersom det ger upphov till negativa företeelser som osämja, minskat engagemang och negativa beteenden.

Att förstå hur individernas effektivitet påverkar din organisation är uppenbarligen ett viktigt kugghjul i utvärderingscykeln men det är bara ena sidan av myntet. Performance management är som mest effektivt när det inte bara ses som ett verktyg för att mäta de anställdas prestation utan även för att förbättra den.

Genom regelbunden uppföljning möjliggör continuous performance management utveckling för de anställda under hela utvärderingsperioden.

Genom att uppmärksamma prestation och tillämpa regelbunden återkoppling under hela året kan du förbättra medarbetarnas engagemang och förstärka bra beteenden medan områden som behöver förbättras kan identifieras och åtgärdas på ett passande sätt direkt när de uppstår. 

Det är det utökade spelrummet för flexibilitet som är continuous performance-modellens verkliga styrka. Varför vänta 12 månader med att ge feedback när omedelbar, konstruktiv kritik är så mycket mer värdefull? Varför informera en anställd om att personens prestation inte håller tillräckligt hög nivå när handledning tidigare under året hade kunnat åtgärda problemet? Varför hålla anställda ansvariga för uppsatta mål som under årets gång har blivit inaktuella eller irrelevanta?

Continuous performance management är ett mycket kraftfullt verktyg och många av världens ledande företag har redan implementerat det. Visionära företag som Adobe och Goldman Sachs utnyttjar kraften av detta mer flexibla sätt att arbeta med performance.

Framtiden för continuous performance management

En sak som framför alla andra drivit på den branschövergripande utvecklingen av performance management är teknologi. 

För många företag är utvärderingsprocessen, som ofta genomförs analogt, ett nästan övermäktigt åtagande som är enormt resurs- och tidskrävande.  

Här kan specialutvecklad mjukvara effektivisera det som en gång var en logistisk utmaning. Digitaliseringen gör det inte bara enkelt att kontinuerligt följa upp och bedöma mål, schemalägga möten samt hålla fokus på utveckling och fortbildning, digitaliseringen frigör också tid för chefer och anställda att göra det arbete som de är anställda för att göra.

CatalystOne Status Reviewer - en modul som ingår i vår mjukvaruplattform för performance management, hjälper chefer att hålla reda på de anställdas mål och utveckling i realtid och att ge feedback omedelbart när det är relevant istället för flera månader senare. 

Hur arbetar ditt företag med performance management? Är det dags att överväga en continuous performance management modell?

Pernilla Åström

Pernilla Åström, 05 oktober 2018

Få månatliga uppdateringar från bloggen!