Vad betyder DEI?

glossary_se_dei_101170533

DEI är en förkortning för Diversity, equity, and inclusion och syftar till ett konceptuellt ramverk som används för att främja bland annat jämlikhet på arbetsplatsen. På svenska används ofta begreppen mångfald, jämställdhet och inkludering. Företag som tillämpar DEI är mer benägna att ha anställda med ökad arbetstillfredsställelse, högre nivåer av förtroende och engagemang. De har också lättare att anställa samt behålla kompetenta medarbetare.

Att arbeta med DEI på arbetsplatsen innebär bland annat att varje policy eller praxis är utformad så att människor med olika bakgrund känner sig välkomnade men också har det stöd de behöver för att prestera till fullo.

Diversity, eller mångfald, hänvisar till de olika skillnaderna som kan finnas på en arbetsplats i form av ras, etnicitet, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller socioekonomisk bakgrund.

Equity, eller jämställdhet, innebär att man behöver säkerställa att processer och arbetssätt är opartiska, rättvisa och ger lika möjligheter till att få ett bra resultat för varje individ.

Inclusion, eller inkludering, hänvisar till metoder vi använder för att alla människor ska känna tillhörighet på jobbet. 


Diversity Equity and Inclusion – how to ask the hard questions and get started.

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.