Vad är egentligen Performance Management? | HR-System | CatalystOne

continuous performance management

Varför Performance Management?

Performance Management (eller också prestationsledning, som blir den närmaste svenska översättningen) är ett viktigt begrepp eftersom det är en metod som ska säkerställa att verksamhetens strategi blir verklighet. Många misslyckas med detta för att medarbetarna och cheferna inte tillräckligt tydligt inser dess värde. Varför? Många menar att det beror på att HR ägnar sig mer åt riktlinjer och rutiner när de borde lägga mer fokus på att bygga en kultur som inspirerar till engagemang och prestationer.

Den som däremot kan bedriva Performance Management på ett kompetent sätt kommer att få stora effekter och bra resultat. Bra prestationer är inte av något större värde om de inte går i linje med verksamhetens mål. En prestationsbaserad kultur (Performance Management) är någonting som måste byggas upp och etableras och det är HR som ska se till att detta kan ske.

Lyckligtvis är det ett missförstånd att tro att prestationskultur är något som finns inom vissa verksamheter medan den helt saknas hos andra. Förutsättningarna för en prestationskultur finns. Det är chefernas uppgift att skapa en medvetenhet om hur viktigt och värdefullt det är med Performance Management. Det är en förutsättning för att man ska kunna påverka kulturen i en viss riktning.

Vad är Performance Management?

Performance management är en process som syftar till att mäta, utvärdera och förbättra prestationen inom en organisation. Det innefattar att fastställa mål, övervaka och utvärdera anställdas arbete, ge feedback, och vid behov vidta åtgärder för att förbättra prestationen. Genom performance management kan organisationer uppnå ökad effektivitet, produktivitet och följa upp mål och strategier.

Vi vet att Performance Management inspirerar till engagemang och därmed till prestationer. Det handlar om att uppfylla förväntningar, ha tydliga mål och riktlinjer för den enskilde medarbetaren. Men bra prestationer sammanhänger med rätt kompetens att bemästra uppgifterna – motivation genom möjligheter att påverka, bra uppföljning, vägledning, återkoppling, bekräftelse och belöning.

Employee-Status-Review-01

HR-System och Performance Management

Ett HR-system blir ett allt vanligare verktyg på moderna arbetsplatser, vilket i sig inte är förvånande då ett bra system är avgörande för att effektivt kunna hantera prestationer och främja framgång inom organisationen. Genom att hantera performance management-processen i ett HR-system kan kan HR på ett enkelt sätt skapa en strukturerad och transparent metod för att bedöma och utveckla medarbetarnas prestationer, som cheferna sen kan använda sig av i vardagen. Ett kraftigt HR-system ger cheferna nämligen en plattform där det finns tydligt definierade mål och förväntningar, möjlighet till uppföljning och utvärdering av prestationer. Det ger även möjlighet till att kunna ge kontinuerlig återkoppling och erbjuda utvecklingsmöjligheter till de anställda. Ett HR-system bidrar till att förbättra och förenkla performance management vilket möjliggöra kontinuerlig förbättring och framgång i hela företaget.

Kontinuerliga samtal mellan chefer och medarbetare av central betydelse

Skapa förutsättningar för en kontinuerlig dialog mellan chefer och medarbetare – uppföljning, vägledning, återkoppling och stöd som motiverar den enskilde medarbetaren att alltid prestera optimalt. Samtalen, såväl formella som informella, mellan chefer och medarbetare bör hållas regelbundet under hela året. Genom att hålla regelbundna samtal finns det möjlighet att vid behov justera medarbetarens mål. Det i sin tur bidrar till en så kallad prestationskultur.

En prestationskultur (performance culture) är en arbetskultur inom en organisation där höga prestationer och måluppfyllelse prioriteras och uppmuntras. Det innebär att medarbetare och chefer strävar efter att leverera sitt bästa arbete och att det arbetet värderas och belönas.

Performance management är en metod som används för att skapa och upprätthålla en prestationskultur.

En prestationskultur kännetecknas av följande kriterier:

 1. riktning, involvering och prioriteringar
 2. återkoppling och vägledning
 3. tydlig rollbeskrivning
 4. fokus på individuella mål
 5. kompetensutveckling
 6. möjlighet att påverka
 7. löpande uppföljning av mål
 8. efterlevande av värderingar
 9. bekräftelse och belöning

Performance Management – hur?

 1. Se på de faktorer som kännetecknar bra Performance Management inom de områden där ni redan har en bra kultur och på vad ni vill förbättra och förstärka.
 2. Definiera nya processer eller åtgärder som inte finns idag eller som måste lyftas fram för att förstärka prestationskulturen inom företaget.
 3. Hjälp cheferna med kunskap och utbildning –prestationsledning betraktas som en mycket central chefskompetens.
 4. Motivera chefer och medarbetare genom bra information om varför prestationsledning är viktig.
 5. Se till att ha ett användarvänligt HR-system som stöder processerna digitalt och som hjälper cheferna och medarbetarna. Det är av avgörande betydelse för framgång.
Micaela Tärnhamn

Micaela Tärnhamn, 18 juli 2016

Micaela Tärnhamn har en stor nyfikenhet och intresse av frågor relaterade till modernt ledarskap och är genom sin roll som marknadschef i CatalystOne Sverige väl insatt i frågor kring Talent & Performance management, strategisk HR och HR system.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!