• You are here:
  • Home /
  • Svensk Blogg
  • You are here:
  • Home /
  • Svensk Blogg /
  • Lägre konkurrenskraft hos verksamheter som saknar IT-stöd för ledningsprocesser

Svensk Blogg

At CatalystOne, leadership isn’t just about our product and its features. We endeavor to expand the state of the art when it comes to HR and Performance Management best-practices in the industry.

Lägre konkurrenskraft hos verksamheter som saknar IT-stöd för ledningsprocesser

chessEn stadig ökning av konkurrens och tempo i affärslivet kräver av ledning och chefer att kunna fatta snabba och "rätta" beslut. Investeringar i informationsteknik argumenteras ofta som nödvändigt för att kunna påskynda och förbättra beslutsfattandet.

Ändå är det i vissa fall svårt för befattningar i organisationer att inse eller argumentera för potentialen när det kommer till investeringar i informationsteknik. Detta gäller särskilt inom affärsområden som Human Resources (HR), vilken samtidigt är en utmärkt kandidat för att dra nytta av tillgängliga IT-verktyg. Idag läggs mycket ansvar på linjecheferna att motivera de anställda att prestera och leverera på topp. Men hur säkerställer verksamheten att man faktiskt lyckas med detta? Ett IT-verktyg kan vara ett värdefullt hjälpmedel i detta viktiga arbete.


Vikten av systematiska processer vid nedskärningar och tillväxt

Vid tidpunkten för eventuella kostnadsbesparingar och nedskärningar kan det vara av särskilt stor vikt att ha effektiva och fungerande processer på plats. Kostnadseffektivitet och optimerat resursutnyttjande blir särskilt centralt. Lika värdefullt blir det att kunna använda sig av tillförlitlig data och underlag för de strategiska beslut man ställs inför. Med hjälp av IT-stöd kan verksamheten få tillgång till värdefull data och en överblick som blir nästintill omöjlig att få till på manuellt vis. Vid en omvänd affärssituation, vid tillväxt, blir stödet av IT-verktyg minst lika värdefullt. Man riskerar att tappa kontrollen över organisationen och minska effektiviteten om inte rätt dokumentation och systematiska processer finns på plats. Möjlighet att kunna synliggöra allt från hur medarbetare mår, presterar, utvecklats, vad de besitter för kompetens, hur de lever företagets värderingar, samt har för karriärsmål vidare, är viktig data och kritiska framgångsfaktorer för bolag i tillväxt. Att kunna påvisa kontroll, ordning och reda, ökar därtill bolagets värde gentemot externa intressenter.

 

Medarbetarengagemang en nyckelfaktor - effektivitet en bonus

För medelstora bolag kan administrativa rutinuppgifter såsom bibehållande av personuppgifter och personaldata upplevas svårt och tidskrävande. Men det finns än viktigare utmaningar, som har en direkt resultpåverkande effekt. Att utifrån verksamhetens strategi säkerställa att varje enskild medarbetare jobbar i en riktning som gynnar affärsmålen är ofta lättare sagt än gjort. Många gånger lever ledningen i viss ovisshet om huruvida de anställda har förstått och jobbar i den riktning som för ledningen är tydlig och rätt. Hur säkerställer ledningen att samtliga medarbetare strävar mot samma överordnade mål?

Världsomfattande studier och undersökningar visar att engagemang hos medarbetaren är en viktig framgångsfaktor, varav tydlig kommunikation, förståelse och coachning har stor effekt på graden engagemang. Hur säkerställer ledningen att affärsstrategin kommuniceras så att den når och träffar varje enskild medarbetare, så att denne känner ett engagemang och ansvarstagande att nå målet?

 

Lösningen

Den affärskomplexitet som råder i de flesta verksamheter idag, där det humana kapitalet ofta utgör en konkurrensfaktor, kräver tillämpningar av teknik som sträcker sig längre än att bara förbättra och effektivisera administrativa personaluppgifter. För att attrahera, engagera och optimera sin humana konkurrenskraft krävs professionell tillämpning av personalprocesser. Detta inkluderar exempelvis en organiserad onboarding vid nyanställningar, kontinuerlig hantering av personaluppgifter och system kring kompetenskartläggning, utveckling, karriär- och successionsplanering. Ett systemstöd för performance management säkerställer tydlig kommunikation av mål på individnivå, något som utgör grunden till ett frambringat engagemang och ökad lojalitet hos medarbetaren. Med ett systemstöd öppnar sig därtill helt nya möjligheter till automatgenererad statistik och tillgång till analysrapporter som blir till värdefulla underlag för strategiska beslut och uppföljning.

Vinsterna vid ett utnyttjande av informationsteknik för personalledning sträcker sig långt över att främja enbart HR-funktion och mellanchefer. Inte minst blir fördelarna värdefulla för högsta ledningen. Men vi vet alla att det krävs mer än en programvara för att lyckas. Ett systemstöd blir ett betydelsefullt verktyg för framgångsrikt ledarskap, något som vid rätt tillämpande ökar konkurrenskraften och utgör skillnad på sista raden.

 

 

CatalystOne Solutions är en nordisk ledande leverantör av programvara för att stötta personal- och ledningsprocesser. IT-stödet underlättar för våra kunder att via medarbetarna utveckla verksamhetens kompetens, förbättra prestationer och leverera stärkta resultat. Lär mer om CatalystOne här!

Micaela Tärnhamn

Skrevet av Micaela Tärnhamn

Micaela Tärnhamn har en stor nyfikenhet och intresse av frågor relaterade till modernt ledarskap och är genom sin roll som marknadschef i CatalystOne Sverige väl insatt i frågor kring Talent & Performance management, strategisk HR och HR system.