Stena Metall Group förbättrar performance management med lösningar från CatalystOne

Ta del av hur Stena ökat medarbetarnöjdhet och effektiviserat sina rekryterings- och onboarding-processer genom att implementera CatalystOnes HCM-system.

Stena-logo

Stena Metall har under de senaste åren arbetat aktivt med att etablera performance management som ett verktyg i företaget. Hörnstenen i denna insats har varit regelbundna prestationsbedömningar. Under 2011 implementerade Stena Metall programvara från CatalystOne Solutions i ett av koncernbolagen för att stödja denna process. Vi pratade med Stena Metalls HR-chef, Bosse Ericsson, om sina erfarenheter hittills.

Individuelal mål för alla anställda – även i produktion

"Under våren 2011 genomförde vi en medarbetarundersökning som visade att genomförandegraden för medarbetarsamtal var mycket lägre än vad vi skulle ha velat", säger Bosse Ericsson, HR och projektledare på Stena Metall. ”Konkurrensen ökar dagligen och företaget var i ett stort behov av en bättre performance management”, säger Ericsson. Syftet var att hjälpa enskilda anställda att fokusera ännu mer på sina prestationer och bidra positivt till att uppnå organisationens mål. ”För att komma igång och få mer erfarenhet, valde vi Stena Aluminium, ett företag med cirka 100 anställda, varav de flesta arbetar i produktionen. Det gjorde det möjligt för oss att beröra alla aspekter av performance management i ett representativt företag för Stena Metall, fortsätter Ericsson.

En ny process definierad 

En ny förbättrad process för medarbetarsamtal definierades. Det nya innehållet behandlar frågor såsom målutvärdering och planering, personlig utveckling och efterlevnad av Stenas värderingar.

"De uppförandekriterier som är kopplade till våra värderingar har utvecklats under workshops, med starkt stöd från organisationen. Vi fann att våra medarbetare, både i produktion och ledning, hade samma åsikter, säger Ericsson.

Han berättar att stor vikt lades på att använda språk i den lösning som var anpassad till Stena Aluminium. Detta har hjälpt till att få systemet att kännas välbekant och säkert, och att startfasen löpte smidigt. Det är naturligtvis en utmaning att involvera anställda i en ny elektroniskt assisterad process när de inte har direkt tillgång till datorer på jobbet. Lösningen gjordes tillgänglig för alla som hade tillgång till en dator, och ett specialdokument utvecklades för att göra det möjligt att även förbereda medarbetarsamtal på papper.

"Vi upplevde att den stora majoriteten av både produktions- och kontorsanställda gjorde sina förberedelser elektroniskt, på jobbet eller hemma. Men det var fortfarande några som gjorde det på papper, säger en glad Ericsson. Chefer ansvarar för att logga in allt i systemet, medan anställda bekräftar att innehållet är korrekt. Detta ger Stena Aluminium en bra översikt över alla överenskomna utvecklingsåtgärder.

IT support – ett måste

"Vi insåg tidigt att om Stena Metall ska lyckas med performance management, så är det absolut nödvändigt att ha IT-stöd för processen”, förklarar Ericsson.

Stena Metall har tre kärnvärden: enkelhet, tillförlitlighet och utveckling. Vid valet av system satsade företaget på att möta dessa tre värden.

"Ett viktigt villkor var att arbetet med performance management inte borde vara för akademiskt och att systemet ska vara flexibelt och enkelt nog att användas över hela organisationen, inte minst bland produktionsarbetare. Lösningen som presenterades av CatalystOne Solutions uppfyllde alla dessa krav, förklarar Ericsson. "Dessutom uppnådde vi pålitlighet genom CatalystOne Solutions omfattande kompetens inom HR och teknik, deras supportsystem och deras förmåga att utveckla lösningen för att möta framtida behov."

Lärdomar

Idag har alla anställda i Stena Aluminum genomgått medarbetarsamtal. "Det är väldigt uppmuntrande att se till att alla våra anställda har satt upp minst ett individuellt mål för sitt arbete. Feedback från anställda visar att de känner sig bekväma med de ämnen och problem som diskuteras under medarbetarsamtalen."

Framåt

"Tack vare erfarenheterna från Stena Aluminium, som fortsätter att arbeta med systemet, har flera andra enheter inom Stena Metall visat intresse för att anta en liknande process. Vi lägger särskild vikt vid att alla medarbetare får möjlighet att arbeta mot konkreta prestationsmål, sätta upp personliga utvecklingsmål och, inte minst, få feedback om deras resultat på längre sikt. Detta bådar gott när det gäller vår ambition om att förstärka en prestationskultur inom företaget ”, avslutar Bosse Ericsson.

"Vi insåg tidigt att om Stena Metall ska lyckas med performance management, så är det absolut nödvändigt att ha IT-stöd för processen." - Bosse Ericsson,
HR Manager, Stena Metall

Utmaningen

Stena hade en låg genomförandegrad för medarbetarsamtal och kunde därför inte sätta individuella mål för sina anställda

Lösningen

Upprättande av en ny performance management process som stöds av programvara från CatalystOne Solutions.

Fördelarna

Nu när alla anställda har satt åtminstone ett individuellt mål har hela organisationen blivit mer målinriktad. Dessutom har processen blivit enklare och mer transparent för både chefer, anställda och HR.

Om Stena Metall Group

Stena Metall-koncernen har återvinningsverksamhet på cirka 250 anläggningar i 12 länder. Stena Metall uppfyller kundkrav på avfallshantering och återvinner avfall till nya värdefulla råvaror. Deras kombinerade utbud av produkter och tjänster kan anpassas till alla sektorer och industrier och skräddarsys för varje kund. Koncernen bedriver också stålhandel och aluminiumproduktion, utöver internationell handelsverksamhet inom stål, olja och finans. Stena Metall strävar ständigt efter att föregå med gott exempel och vara det mest innovativa företaget i alla sina verksamheter. De har över 70 års erfarenhet och kompetens, aktieägare med långsiktigt perspektiv och starkt affärsmannaskap.

Läs mer om Continuous Performance Management

Framtiden för performance management är här - och vi kallar det Continuous Performance Management . En modell som bygger på kontinuerliga processer och snabb och enkel feedback mellan anställda.

AdobeStock_111955526

Hr kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss redan idag om du vill veta mer om hur din organisation kan använda CatalystOnes HR-lösningar för att öka engagemang och effektivisera HR-processer.